Fotovoltika - Legislatíva

Pri príklade A (viď.Veľkosť zdroja výroby elektriny) nie ste výrobca elektriny. Na sprevádzkovanie systému LOGITEX nepotrebujete v zásade žiadne úradné povolenia! Niektoré obce a mestá však vyžadujú v zmysle stavebného zákona oznámenie o úprave stavby. V žiadnom prípade sa nejedná o stavebné povolenie! Uvedené opatrenie sa využíva preto, aby sa fotovoltaické panely nemontovali na stavby, ktoré sú historické pamiatky a pod.

Pri príklade B a C ste výrobca elektriny a platí pre Vás legislatíva:

 1. Zákon č. 251/2012 § 4 ods. (4)
  Podľa tohto zákona, ak sa vzdáte doplatku, jedná sa o malý zdroj a vaša výroba nesmie prekročiť 1,5 násobok odobratej elektriny v predchádzajúcom roku.
 2. STN EN 50438:2008  
  Podľa uvedenej normy sa Slovensko pripojilo k iniciatíve EÚ (Oznám a pripoj) a povolilo prístup mikrogenerátorov cez vnútornú sieť do verejnej siete. (Česká republika to odmietla). Norma hovorí o tom, že do jednej fázy je možné pripojiť zdroj s menovitým fázovým prúdom do 16A vrátane na fázu, čo je max. cca 3,5 kW (14 ks 250 W fotovoltaických panelov). Keďže systém LOGITEX je pripojený na jednu fázu, nesmie byť hodnota 3,5 kW zdroja prekročená! (napr. 2 kW do bojlera a 1,5 kW len na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu) Je však potrebné dodržať bezpečnostné požiadavky distribučných spoločností elektriny, ktoré požadujú, aby striedače vyhovovali limitom prepätia, podpätia, mechanickému odpojeniu meniča pri strate napätia v sieti a pod. Všetky kvalitné a certifikované malé meniče spĺňajú uvedené požiadavky.
 3. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14.1.2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou.  

  Pre prevádzkovanie malého zdroja platia:
  § 10 ods. (11)
  § 11 ods. (16)
  § 12 ods. (2) a (7)

 4. Novela zákona č. 309/2009 § 4a
   

Postup pri pripojení malého zdroja do 10 kW po 01. 01. 2014

 1. Písomne alebo elektronicky oznámte príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy váš zámer - vybudovanie malého zdroja. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia zašle stanovisko o rezervovaní kapacity. Vzor žiadosti zverejňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na svojej webovej stránke.
 2. V prípade súhlasného stanoviska k rezervovanej kapacite si dajte do 6 mesiacov nainštalovať certifikovanou firmou malý zdroj.
 3. Po inštalácií oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na území ktorého je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.
 4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o pripojení malého zdroja, zabezpečí bezplatnú montáž určeného meradla (elektromera), ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase.
 5. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečí bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sieti.
  Súčasťou oznámenia je:
  • kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja,
  • vyhlásenie o zhode na striedač alebo generátor,
  • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja certifikovanou firmou.
 6. Do 10 dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie malého zdroja do prevádzky, ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si nesplníte túto povinnosť, prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti vás môže odpojiť.
 7. Po splnení bodov 1-6 sa stávate výrobcom elektriny z malého zdroja a vami vyrobenú, ale nespotrebovanú elektrinu, dodávate prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zdarma. Na druhej strane, za pripojenie, montáž určeného meradla a rozpínacieho zariadenia nezaplatíte prevádzkovateľovi distribučnej spoločnosti nič.
   

                    "S horeuvedenou procedúrou Vám pracovníci spol. ViaSun budú nápomocní"

 

Prínosy malého zdroja pre občana, distribučné spoločnosti a štát

Prínos pre občana:

 1. Úspora finančných prostriedkov za elektrinu a tým skvalitnenie života, pretože za ušetrené prostriedky si môže kúpiť tovary a služby, čo v konečnom dôsledku podporí výrobu, čím sa zvýši zamestnanosť a vylepšia sa parametre celej ekonomiky.
 2. Občan, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja a uskladňuje ju vo forme tepla v hybridných ohrievačoch vody LOGITEX alebo v rámci malého zdroja si vyrába naviac elektrinu pre vlastnú spotrebu, významne prispieva k ochrane životného prostredia, čo sa zákonite odrazí na zdraví každého jednotlivca.


Prínos pre distribučné spoločnosti:

Výrobou a dodávkou elektriny z malých zdrojov dochádza k harmonizácii a napäťovému vyrovnaniu rozvodnej siete, pretože sa jedná v skutočnosti o mikrozdroje (v porovnaní s kapacitou siete), ktoré sú rozptýlené po širokom území. Na koncoch distribučných rozvodov je veľmi často napätie hlboko pod 230 V a distribučné spoločnosti musia veľmi nákladne budovať trafostanice a meniť vedenie. Ak na takýchto miestach budú vybudované občanmi malé zdroje, dôjde k zvýšeniu napätia až na predpísané hodnoty v sieti distribučných spoločností. Pritom distribučné spoločnosti to nebude stáť nič!
Ak si občan za elektrinu, ktorú nespotrebuje a dodá do distribučnej siete nebude nič účtovať, rozvodné závody nemusia vo výške dodávky nakupovať od obchodníkov s elektrinou elektrinu na straty.


Prínos pre štát:

Na prvý pohľad sa zdá, že štát príde o DPH za platby občanov za elektrinu. Nie je to tak. Pri nákupe zariadenia na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu občan zaplatí cenu s DPH. Táto výška DPH pokryje približne 15 ročné obdobie rozdielu platieb DPH občana za elektrinu.
Naviac, občan dodá prebytok elektriny do siete zdarma, pritom táto dodávka je zaznamenaná na elektromere. Distribučné spoločnosti v rovnakej hodnote nemusia nakupovať elektrinu na straty vo výške cca 0,05 EUR/1 kWh. Je to pre distribučné spoločnosti mimoriadny výnos, ktorý na konci zdaňovacieho obdobia bude zdanený daňou z príjmov vo výške 23 % (r. 2013), čo je viac ako DPH občana (20 % r. 2013), takže pre štát je malý zdroj jednoznačne veľmi efektívny zdroj príjmu.

 

Podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie

Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie už môžete žiadať.   Konkrétne podmienky nájdete na stránke:

http://www.zelenadomacnostiam.sk

 Našu spoločnosť nájdete v zozname oprávnených zhotoviteľov. Sme Vám plne k dispozícii.